forums
תקנון האתר
ברוכים הבאים לאתר בגילנו (להלן: "בגילנו" או "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי פרופסור קו. איל (להלן החברה) שימוש באתר בגילנו.co.il (ובתכנים המוצגים בו (להלן: "האתר" ו/או "התוכן" בהתאמה) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן ("תנאי השימוש"). אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב, שכן השימוש באתר או כל חלק ממנו, מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש. חלק מהשימוש בשירותים באתר כפופים להסכמה מפורשת שלך לתנאים המפורטים להלן וללא מתן הסכמתך המפורשת לא תוכל לעשות שימוש באותם שירותים. החברה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים כמובן, גם לנשים בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
קניין רוחני
מלוא הזכויות באתר לרבות סימני המסחר, סודות מסחריים וארגון וסידור המידע שבו וכן כל תכניו, לרבות זכויות הקניין הרוחני בעיצוב האתר, תוכנה, ישום, טקסט וכל חומר אחר ("הקניין") שייכים לחברה או לצדדים שלישיים אשר נתנו רשיון לחברה לשימוש בקניין ("מעניקי הרשיון"). זכויות אלה חלות בין השאר על תכני האתר, עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלות. חל איסור להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לחלק, ו/או לפתח ו/או לתת רשיון ו/או להעביר גישה ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אשר בשימוש המשתמש ו/או אשר נרכשו על ידי המשתמש אלא לצורך אישי בלבד. חל איסור להעביר את תכני האתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום לכל צד שלישי. תכני האתר אינם ניתנים לפרסום ו/או להעברה בכתב, במדיה מגנטית, לשכפלם, להעתיקם או למסרם, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי.
תכנים
החברה מכבדת את הזכויות (כולל זכויות קניין רוחני) של אחרים, ועל כן מבקשת מהמשתמשים בשרותיה לנהוג באותו אופן. בנסיבות המתאימות ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל אחריות, ייתכן והחברה תבטל את חשבונות המשתמשים אשר יפגעו או יפרו זכויות כאלו של אחרים. השימוש שהחברה עושה בתוכן בכלל ובמאגר הבחינות בפרט, הינו בהתאם לזכויות השימוש אשר נתנו לחברה על ידי צדדים שלשיים ועל כן השימוש במאגר הינו בהתאם ובכפוף לזכויות השימוש כפי שנתנו לחברה על ידי מעניקי הרישיון והוראות תנאי שימוש אלא חלים גם לטובת אותם צדדים שלישיים.
אחריות
החברה הינה מפיצה ולא מוציאה לאור של התוכן שסופק ע"י צד שלישי ומנויים. לפיכך, לחברה אין בקרה עריכתית על תוכן כזה מעבר לכזו שיש לספריה ציבורית, חנות ספרים או דוכן עיתונים. כל חוות דעת, יעוץ, הצהרה, שירותים, הצעה או מידע אחר או תוכן שהועלה או הופץ ע"י צד שלישי, כולל ספקי מידע, מנויים, או משתמשים אחרים באתר, הנם של המחבר/ים, הכותב/ים או המפיצ/ים לפי העניין, ולא של החברה. השימוש והפרשנות של החומר דורשים לפעמים מיומנות ושיקול דעת והחברה וכל צד שלישי שמספק מידע אינם מתחייבים לגבי הדיוק, השלמות או השימושיות של תוכן כלשהו, וגם לא לגבי מסחריותו או התאמתו למטרה ספציפית והחברה תהיה רשאית להסיר תוכן מהאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.. על אף שהחברה משקיעה מאמצים רבים להביא בפני המשתמשים תוכן מהימן ומדויק, הרי שהחברה אינה אחראית לתוכן, לנכונותו, למהימנותו ולמידת דיוקו. התוכן באתר מובא כפי שהוא "AS IS" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא. החברה ו/או עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, סוכניה ונותני הרשיון לתוכן לא יהיו אחראים לכל נזק אשר יגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר עקב השימוש בתוכן. החברה אינה אחראית לטיב, איכות או השירות של מוצרים הנמכרים באתר ע"י צד ג' ו/או ע"י שותפים עסקיים ו/או מפרסמים של החברה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל: (א) החברה איננה אחראית לטעויות אשר יכול ויפלו בתכני האתר ו/או בפתרונות, והנהלת האתר תשמח לקבל כל הערה או הארה בדבר טעויות, טעויות סופר ו/או כל עניין אשר יראה למשתמש, באמצעות הדואר האלקטרוני, (ב) הואיל והגישה לאתר תלויה בספקי אינטרנט וצדדים שלשיים, הרי שהחברה אינה יכולה להבטיח כי האתר יהיה זמין בכל זמן ו/או כי לא יחולו הפרעות באתר החברה נוקטת את כל האמצעים הסבירים העומדים לרשותה על מנת לאכוף את האמור לעיל וכן בודקת ומבקרת באופן שוטף את התוכן הקיים באתר ע"י מגוון אמצעים אנושיים וטכנולוגיים. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את תנאי האתר ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת. משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי שימוש זה תופסק מיידית אפשרותו להשתמש בשירותי האתר והחברה שומרת לעצמה את האפשרות לנקוט נגדו הליכים משפטיים. המשתמש ישפה את החברה, בעליה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה על כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה אשר יגרמו לחברה עקב הפרה של אחד או יותר מן התנאים.
שימוש באתר
המשתמש יהיה אחראי לכך שציוד המחשבים אשר ברשותו וכן החיבור לרשת האינטרנט הינו תקין. החברה איננה אחראית לקושי ו/או מניעה אשר יפגעו באפשרות להעברת תוכן מהאתר אל מחשב המשתמש. ככל שהדבר תלוי בחברה, החברה תעשה כל אשר ביכולתה לפתור כל מניעה או בעיה כאמור. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים אשר באתר יהיו תקינים. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מעידה על כך שהמידע הנמצא באתר המקושר הינו אמין או מדויק והחברה לא תשא בנזק, מכל סוג שהוא, אשר יגרם לך בקשר לכך. השימוש בתכני האתר איננו מהווה תחליף ללימוד מעמיק ולנוכחות בהרצאות ובתרגולים ואין הנהלת האתר אחראית להצלחה בבחינות או להשגת ציונים משופרים.
שימוש באתרתכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום ב-בגילנו
ב-בגילנו מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים) בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת החברה. מסירת תכנים לפרסום ב-בגילנו אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם. בגילנו מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית בגילנו לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי. בגילנו אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום ב-בגילנו, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם ב-בגילנו את התכנים הבאים: כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף; כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; כל תוכן העלול להטעות צרכן; כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי; כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט; כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי בגילנו בפרט; בגילנו רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ב-בגילנו, במשתמשיו, בגילנו או במי מטעמה. בנוסף, בגילנו תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים ב-בגילנו. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין. החליטה בגילנו לפרסם תוכן שמסרת - היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו. התכנים שתמסור לפרסום ב-בגילנו יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש ב-בגילנו או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
אתר אישי
החברה מאפשרת למשתמש ליצור לעצמו אתר אישי בתוך האתר ("אתר אישי") וכל כן כל מידע, מילים, הודעות טקס ו/או אחרות, קישורים, מוסיקה, סרטים וכל מדיה אחרת (להלן: "התכנים") אינם באחריות המשתמש בלבד וכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש והחברה לא תהיה אחראית בכל אופן ו/או צורה לתכנים אלה. התכנים אותם המשתמש מפרסם באתר האישי אינם מביעים את דעת החברה או עמדתה באותו עניין. תנאי להכנסת התכנים לאתר האישי של המשתמש הינו כי התכנים לא יגרמו נזק לחברה, לא יהיו מנוגדים לחוק, לא יפרו זכויות צד שלישי, לא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לא יפגע ו/או יטריד צד שלישי, לא יכללו דברי נאצה, איומים וביטויים של גסות רוח וגזענות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי מורכב, כל תוכן הנמצא באתר האישי או את כל האתר אישי של משתמש במידה ויתברר כי לא פעל על פי האמור בתנאי שימוש אלה. בנוסף, כל עוד המשתמש בחר להקים אתר אישי, ללא תשלום דמי שימוש, הרי שבבחירה זו המשתמש נותן את הסכמתו לכך שהחברה רשאית לפרסם באתר האישי, ללא מתן אפשרות להתערב בכך על ידי המשתמש, מסרים מסחריים מטעמה או מטעם צד שלישי (לרבות מודעות פרסומת), להציב סמל מסחרי שלה, קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לעמודים אחרים באתר, מודעות חלון קופצות או באנרים ו/או לפרסם בכל דרך אחרת שתחליט החברה. המשתמש לא יהיה רשאי לפעול ו/או לנסות לפעול לשבש ו/או להתערב ו/או להתנגד לכל מסר ו/או תוספת ו/או מודעה ו/או כל תוכן אחר שיוכנס על ידי החברה לאתר האישי של המשתמש. החברה לא תשא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש על ידי צדדים שלישיים או לכל שימוש לרעה ו/או הפרעה ו/או חדירה לאתר האישי של המשתמש על ידי צדדים שלישיים. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוראות תנאי שימוש זה חלים גם על השימוש באתר האישי.
פרטיות
פרטיותך חשובה לנו. במסגרת הפעלת האתר אנו אוספים סוגים שונים של מידע בקשר לשימושך באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף באופן סטטיסטי בלבד. השימוש במידע זו נועד על מנת לשפר וליעל את האתר. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לחברה לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוח סטיסטי והעברתו לצדדים שלישיים כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק. כמו כן החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך מטרת האתר הינה לעודד יצירת קשר בינך לבין מוסדות הלימוד המפרסמים כדי שתקבל הצעות, הזמנות לאירועים והטבות מסחריות מהם ו/או מכל גוף אחר המעוניין לתת לך הטבות אלו. כדי שנוכל לעשות כן, עבורך, תידרש בשלב ההרשמה למסור מידע שחלקו חובה . אינך חייב כמובן למסור את המידע, אולם בלא המידע- לא תוכל לצור קשר עם מוסדות הלימוד, להשתתף באירועים או ליהנות מההטבות הניתנים על-ידם. בשום מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים או המזהים אותך אישית למפרסמים, ללא קבלת הסכמתך. כאמור- פרטיך יועברו למפרסמים כאשר תרכוש או תבקש מידע נוסף (מטעם מוסד לימוד או מפרסם אחר) או בעת שתיקח חלק ייזום בפעילות אחרת המשותפת לחברה עם גוף שלישי, אז יועבר המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך שהתחלת (רכישה/הרשמה/מידע/רישום ליום פתוח או כל אירוע/פעילות אחרת שתבצע) ולצורך שמירת הקשר איתך. כל עוד לא נמסור את פרטיך לצד ג' כאמור לעיל, החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי. וכן ייתכן כי נשתמש במידע עצמו לצורך פילוח פרסומי והפניית מסרים המתאימים לך אישית עפ"י תחום התעניינותך או מידע אחר שיבוצע בפילוח הפרסומי. המידע הפרסומי יעבור אליך באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות sms
דין וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי יהא בתי המשפט של תל אביב - יפו. הנהלת האתר מאחלת למשתמשים הצלחה בלימודיהם ושימוש יעיל ופורה באתר.
הנהלת האתר מאחלת לכל הגולשים והמשתמשים שימוש יעיל ופורה באתר.
 
לאן יוצאים
 
 
אתר בגילנו מספק מידע בנושא פתרונות דיור, דיור מוגן, בתי אבות, ייעוץ והכוונה לבחירת בית אבות, ייעוץ פיננסי לגיל הזהב, תרבות ופנאי, לימודים לגמלאים, הכרויות למבוגרים ועוד.